Мы в Viber!
(+373) 67 5555 66

Позвоните или напишите нам!

 

Мы в WhatsApp!
(+373) 67 5555 66

Позвоните или напишите нам!

Купи квартиру - получи мебель в подарок

 

 

Regulamentul Oficial al Promoției

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania promoţională “Prinde promoția de Crăciun” (denumită în continuare „Campania") este organizată de SA ”ICAM”, având sediul pe str. Tighina 65, mun. Chişinău, Republica Moldova, denumită în continuare „Organizator”.

Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte prevederile, termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (în continuare „Regulament”).

Regulamentul oficial poate fi consultat în mod gratuit de orice solicitant la sediul Organizatorului sau pe site-ul official al Organizatorului www.casaicam.md.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, prin întocmirea unui act adiţional, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după aducerea la cunoştinţa participanţilor.
Regulamentul este întocmit în limba română.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament este întocmit în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002 (Monitorul Oficial al R. Moldova, 22.06.2002, nr. 82-86/661).

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania este organizată şi desfăşurată în rețeaua de socializare Facebook, www.casaicam.md , Google, Instagram, magazinul de firmă ICAM amplasat pe str.Tighina 65, or.Chisinau,  radio și TV. Pentru a obţine informaţii suplimentare, vă rugăm să expediaţi o scrisoare la sediul Organizatorului la adresa sales@icam.md, pe întreaga durată a Campaniei.

SECŢIUNEA 4. DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfăşura în perioada 16 noiembrie 2020 – 31 ianuarie 2021, inclusiv.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

Campania este deschisă participării oricărei personae fizice sau juridice  (persoană fizică cu vârsta de peste 18 ani), care în perioada de desfăşurare a Campaniei a achiziționat oricare apartament și a achitat integral prețul apartamentului din complexul locativ Casa ICAM, amplasat pe adresa mun.Chisinau str. Burebista 114/2, și a achitat integral costul apartamentului (prin oricare din modalițătile alese: numerar sau virament bancar) conform condițiilor publicate pe site-ul www.casaicam.md la momentul tranzacției de vînzare-cumpărare.

 La achiziționarea unui apartament cu 1 cameră Participantul primește Oferta: alege mobila expusă spre comercializare în interiorul magazinului de firmă ICAM amplasat pe adresa: mun.Chișinău, str.Tighina, 65  în valoarea ce nu depășeste 50 000 lei și achită doar 50%.

La achiziționarea unui apartament cu 2 camere Participantul primește Oferta: alege mobila expusă spre comercializare în interiorul magazinului de firmă ICAM amplasat pe adresa: mun.Chișinău, str.Tighina, 65  în valoarea ce nu depășește 70 000 lei și achită doar 50%.

În cazul în care Participantul alege mobilă în valoare mai mare de suma indicată în Campanie, participantul achită integral diferența.
În funcție de apartamentul achiziționat Participantul va primi un Voucer  cu nominalul indicat. Voucer-ul va avea termenul limită de achziționare a mobilei, 1(unu) an calendaristic din data dării în exploatare a imobilului.

În cazul în care Participantul achiziționează mai mult de un apartament, suma voucer-ului se cumulează conform Regulametului Oficial al Campaniei.


 

SECŢIUNEA 6. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

Participantul nu are posibilitatea să primească alt premiu decât cel descris în Secțiunea 5 al prezentului Regulament .
În cazul în care Organizatorul completează sau modifică premiile sau valoarea acestora, acesta se obligă să facă cunoscut acest fapt, prin întocmirea unui act adiţional la prezentul regulament.

SECŢIUNEA 7. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Prin participarea la Campanie participanţii îşi exprimă în mod expres şi neechivoc consimţământul pentru utilizarea/procesarea de către Organizator a datelor lor personale pentru campanii viitoare de marketing direct. Datele personale colectate în cadrul acestei campanii promoţionale nu vor fi dezvăluite către terţi, cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare. Numele, prenumele, a beneficiarilor premiilor campaniei vor fi publicate de Organizator, cu respectarea prevederilor Legii nr. 133 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal din 08.07.2011.
Organizatorii Campaniei își rezervă dreptul de a fotografia participanții și de a folosi aceste materiale la discreția sa, fără acordul prealabil a Beneficiarilor.

SECŢIUNEA 8. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment care constituie forţa majoră sau în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie.

Notă*: Forţa Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament şi care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile sale specificate în Regulament, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existenţă a cazului de Forţă Majoră, confirmat de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

SECŢIUNEA 9. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din R. Moldova.